Ara
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Politika/Kurallar

A. GENEL KURALLAR

1.Kütüphaneye girişte F.Ü. kimlik kartı gösterilmelidir.

2.Diğer kullanıcıları rahatsız edici davranışlardan kaçınılmalı, kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmamalıdır.

3.Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı veya sessiz moda alınmalı, içeride kullanılmamalıdır.

4. Kütüphaneye şişe su dışında içecek ve hiç bir yiyecek getirilmemelidir. Kesinlikle sigara içilmemelidir.

5. Kullanıcıların, kütüphane içinde kaybolan eşyalarından kütüphanemiz sorumlu değildir.

6.Rafların düzenini sağlamak için raftan alınan kaynaklar yararlanıldıktan sonra çalışma masalarının üzerine bırakılmalı, sorumlu personel tarafından yerlerine yerleştirilmelidir.

7. Kütüphanelerimiz koleksiyonunun güvenliği elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır, aksi takdirde çalıntı işlemi görecektir ve yasal işlem yapılacaktır.

8.Kütüphane materyalleri dikkatli kullanılmalıdır.

9. Kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülür.

KULLANICI SORUMLULUKLARI

1.Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.

2.F.Ü. kimlik kartları sahibinden başka kişiler tarafından ödünç verme işlemlerinde kullanılamaz.

3.Teknik veya başka bir nedenle kütüphane, materyallerin iade tarihini elektronik postayla hatırlatamazsa kütüphane sorumlu tutulamaz. Ödünç alınan materyalleri zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

4.Ödünç alınan materyalin kayıp olmasının ya da hasar görmesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.

5.Kullanıcılar geçerli e-posta adresini kütüphaneye bildirmelidirler. Ulaşmayan postalardan kütüphane sorumlu değildir.

6.Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir sebep değildir.

7.Ödünç verilen materyali zamanında iade etmeyen, kütüphane materyallerine zarar veren, kayıp edilmiş veya hasar verilmiş materyalin bedelini ödemeyen ve diğer kütüphane kurallarına uymayan kullanıcılar ödünç materyal alma hakkını kaybedecektir.Kendisinden kaynaklanan tüm bu sorunları çözen kullanıcı ödünç alma haklarına yeniden sahip olur.

B. KOLEKSİYON GELİŞTİRME VE YAYIN SAĞLAMA POLİTİKASI

Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır.

Fırat Üniversitesi kütüphanesinde koleksiyon geliştirme işlemi Fırat Üniversitesi mensuplarının istekleri ve uzman personelin seçimi doğrultusunda yapılmaktadır.

Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası ve bütçe çerçevesinde Daire Başkanlığınca karar verilir.

Bağış Politikası

a)Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve koleksiyonu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul edilir.

b)Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlar Bağış Yayın Sözleşme Formu’nu ve Bağış Kitap Listesi'ni doldurarak Daire Başkanlığına iletmesi gerekir.

c)Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez.

d)Koleksiyona dahil edilecek materyaller; kütüphane koleksiyonunda olmayan kaynaklardan seçilebileceği gibi, kütüphanede olmasına rağmen kaynağın niteliğine ve kullanım sıklığına göre fazla nüsha olarak da alınabilir.

e)Sosyal Bilimler dışındaki materyallerin yayın tarihi son 5 yıldan eski olmamalıdır ve periyodik yayınların devamlılığı sağlanmalıdır.

f)Kişisel koleksiyonlar “ Özel Koleksiyon” adı altında değerlendirilemez.

g)Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir.

h)Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.

ı)Kullanılmayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, yırtık kaynaklar, fotokopi ile çoğaltılmış kaynaklar koleksiyona dahil edilmez.

j)Posta yoluyla gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir.

k)Kütüphaneciler, belirtilen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir.

l)Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir.

m)Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak gelen yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.

 

C. KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME (ILL) POLİTİKASI

a)Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.

b)Müracaat eserleri (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar v.b.), süreli yayınlar, rezerv kaynaklar, basılı olmayan lisans üstü ve doktora tezleri, yazma ve nadir basma eserler, harita ve slaytlar, CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller, ayırtılmış kitaplar, müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb. Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller ödünç verilmezler.

c)İstekte bulunan kütüphane; öncelikle, otomasyon sistemimiz aracılığıyla yayının ve/veya yayına ait cilt, sayı bilgilerinin kütüphanemizde olup olmadığını kontrol etmeli ve yayının bibliyografik bilgisini tam olarak bildirmelidir.

d) İstekler:

1.Kits programı aracılığıyla

2. Posta ile Fırat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 23119  ELAZIĞ adresine iletilebilir.

e) İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane kullanıcısı tarafından karşılanır. (fotokopi, kargo ücreti gibi)

f) İstekte bulunan kütüphaneye aynı anda en fazla, 4 yayın 30 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir. Süre uzatımı 1 defa olmak üzere iade tarihinde 1 hafta önce kütüphanemize başvurulduğu takdirde gerçekleştirilir.

g)Yıpranan ya da kaybolan ödünç materyalden istekli kütüphane sorumludur ve cezai yaptırımlar kütüphanemiz tarafından belirlenir.

h) Fırat  Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı kullanıcılarının, kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması halinde, kütüphanenin yayınları geri isteme hakkı saklıdır. İlgili kütüphaneye yapılan geri isteme duyurusunu takip eden 72 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.

 

D.KOLEKSİYON AYIKLAMA POLİTİKASI

Kütüphaneye sağlanan materyaller, başlangıçta kütüphane için taşıdığı değeri zamanla kaybedebilir. Bazı durumlarda koleksiyondan çıkartılmaları gerekebilir. Ayıklama işlemi “Tersine Seçim” olarak da tanımlanabilir.

Koleksiyon ayıklama işlemi yapılırken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

a)Kitabın arkasındaki “Ödünç verme tarihi” damgasına bakılarak en son ne zaman ödünç alındığı tespit  edilebilir.

b) Kitabın dili bir başka değerlendirme ölçütüdür. Yayın dili “Türkçe” olan koleksiyon mümkün olduğunca      ayıklanmayacaktır.

c)Aynı kitaptan çok kopyalar varsa ve kullanılmıyorsa ayıklanabilir.

d)Eskimiş, kirlenmiş, çizilmiş, parçalanmış, eksik sayfalı kitaplar ayıklanabilir.

e)Aynı kitabın eski edisyonları ayıklanabilir.

f)Çok ciltli kitaplarda cilt kaybı, kitabın bütünlüğünü bozduğu için ayıklanabilir.

g)Yukarıda sayılan ölçütlerin birkaçına uyan kitaplar seçilerek birkaç yıl daha  depoda hizmete sunulduktan sonra ayıklama ve imha işlemi tamamlanmış olur.

 

13.10.2021 10:44

Hızlı Erişim